Personregister (T - W)


Efternavnsregister    Stedregister
- A B - B C - D d - G H - H I - J K - L M - M N - n N - O P - P R - R S - S T - W Z - A

Thausen, Elisa (1930-) Aneseddel Aneseddel
Theil, Holger (1916-1990) Aneseddel Aneseddel
Theil, Lena Marie (1954-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Leon Christian (1942-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Lone Reinert Brassøe (1973-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Martin Reinert (1977-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Michael Reinert (1985-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Nina Irene (1940-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Ole Preben (1945-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Pia (1972-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Søren Holger (1949-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Theil, Tinna Hanne (1975-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thestrup, Christiane Amalie (1693-1735) Aneseddel Aneseddel
Thomasdatter Galschytt, Anna (1671-1725) Aneseddel Aneseddel
Thomasdatter Jocobsen, Christiane Marie, kaldet Ganna (1836-1901) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomasdatter, Cicilie (1620-) Aneseddel Aneseddel
Thomasdatter, Ellen Marie (1756-1817) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Thomasdatter, Elsebeth (1640-1720) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasdatter, Maren (1640-1718) Aneseddel Aneseddel
Thomasdatter, Sunneva (1705-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasen (Dam), Jens, kaldet Janus (1765-1847) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasen, Heine (1660-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasen, Heine (1716-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasen, Henrich (1580-) Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasen, Joen (1580-) Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thomasen, Joen (1776-1869) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Thomasen, Maren (1920-1978) Aneseddel Aneseddel
Thomasen, Simon (1580-) Aneseddel Aneseddel
Thomasen, Walter (1946-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thommesen, Christen (-1678) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Thomsen, ? (1880?-) Aneseddel Aneseddel
Thomsen, Angelika (1993-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Carl (1945-1946) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Else S.M. (1894-1984) Aneseddel Aneseddel
Thomsen, Henning () Aneseddel Aneseddel
Thomsen, Johanne Sofie (1857-1947) Aneseddel Aneseddel
Thomsen, Karl Anfinn (1949-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Magda Teresa (1990-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Maria Magdalena (1944-2012?) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Marstien (1978-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Per Magnus (1976-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thomsen, Peter Martin, kaldet Per (1907?-) Aneseddel Aneseddel
Thomsen, Tummas (1942-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Thorbergsdatter, Malene (1630-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thorbergsen, Gullak (1620-) Aneseddel Aneseddel
Thordsen, Poul (1565-) Aneseddel Aneseddel
Thorkildshøj, Hannu () Aneseddel Aneseddel
Thorlufsen, Gabriel (1579-1627) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Thorlufsen, Johannes (1580-1632) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Thorsteinson, Wilhelmine Paul. Catr. (1866-) Aneseddel Aneseddel
Trondesen, Eystein (1560-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Trondesen, Joen (1560-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Trondesen, Jørgen (1540-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Trondesen, Melchior (1560-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Trondesen, Niels (1530-1600) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
True, Christen Nielsen ((..1680)-) Aneseddel Aneseddel
Töbing, Judith von (1561-1607) Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Tønder, Margrete Cathrine (-1721) Aneseddel Aneseddel
Töpker, Anna Catrina () Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Ursin, Alette Christine Georgsdatter ((...)-1740) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Andrea Cathrine (1714-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Anna Helene (1713-1743) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Anna Nielsdatter (1700-1772) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Charlotte Amalie (1709-1734) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Christenze (1719-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Christian Frederik ((...)-1771) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Christian Frederik (1726-1802) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Else Cathrine (1716-1785) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Frederik (1712-1755) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Jacob Lauritsen (1674-1742) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Jørgen (1670-1727) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Karen (1702-1769) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Kathrine Margrete (1680-1749) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Laurentia Georgiola (1722-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Laurids (1706-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Lauritz Christopher (1717-(...)) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Lucie Marie (1731-1759) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Margrethe Elisabeth (1728-1750) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Peder (1673-1728) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Peder Hansen (1713-1770) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Ursin, Theodosius (1710-1782) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Uttelborg, Andreas ((..1770)-) Aneseddel Aneseddel
Vang (!), Andreas (1847-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Vang (!), Johannes (1843-1879) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Vang (!), Susanna M. F. (1842-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Vang Joen-Pedersdatter, Ada Petrine (1835-1923) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Vang, Andreas (1861-1929) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Vang, Anna () Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Vang, Guldborg (1916-(2002..)) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Vang, Jóan Petur () Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Vang, Karl () Aneseddel Aneseddel
Veile, Jacob Madsen () Aneseddel Aneseddel
Veile, Matthias () Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Villadsdatter, Gertrud (1615-) Aneseddel Aneseddel
Villadsen, Jacob (-(..1686)) Aneseddel Aneseddel
Wagaard, Enevold Iversen (1699-(...)) Aneseddel Aneseddel
Wagaard, Mette Margrethe Iversdatter (1722-1779) Aneseddel Aneseddel
Wallensbeck, Henrik Madsen (1630-1662) Aneseddel Aneseddel
Wang (!), Jacob (1839-1879) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang (!), Susanne F. (1838-1838) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Anna Cathrine Olufsdatter (1737-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Bartal (1950?-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Wang, Christen (1733-1796) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Christian (1779-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Christiane Marie (1849-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Hans (1846-1899) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Hans Olufsen (1734-1788) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Inger Anna Maria Hansdatter (1766-1846) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Jacob Andreas (1940?-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Wang, Jens Olufsen (1660-1731) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Jens Olufsen (1740-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Juliane Jacobine Sophie Caroline (1859-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Maren (1730-1755) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Maren Margrethe (1755-1794) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Maren Olufsdatter (1665-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Niels Spliid (1773-(..1803)) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Ole Christian (1774-1838) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Oluf Christian (1766-1775) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wang, Oluf Hansen (1697-1762) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Oluf Sørensen (1625-1693) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wang, Thomas Hansen (1705-1787) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Warde, Jens Olsen ((..1630)-) Aneseddel Aneseddel
Weihe, Anna Malene (1857-1894) Aneseddel Aneseddel
Weihe, Astrid () Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weihe, Djóni () Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weihe, Elisabeth () Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weihe, Gudrun (1963-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weihe, Høgni (1962-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weihe, John (1930?-) Aneseddel Aneseddel
Weihe, Kjartan (1934-) Aneseddel Aneseddel
Weihe, Laurentza () Aneseddel Aneseddel
Weihe, Marius () Aneseddel Aneseddel
Weihe, Sverri (1966-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weihe, Turid (1969-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Wennerstrøm, Bøljer Gøran (1964-) Aneseddel Aneseddel
Wennerstrøm, Høgni Bøljer (1991-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Wessenstein, Poul Godtfredsen von (1665-1688) Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Anna Margrethe (1710-1794) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Anna Sofie (1680-1738) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Anna von (1495-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Armgard Marie (1690-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Armgard Marie (1720-1765) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Catharina Judith von (1595-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Curd von (1493-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Curd von (1548-1565) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Eberhard von (1553-1628) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Elisabeth Christine (1685-1709) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Elisabeth Kirstine (1712-1776) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Ellen Cathrine (1725-1790) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Eystein Reinert (1966-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weyhe, Florian von (1502-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Friederich von (1491-1556) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Friederich von (1539-1603) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Friederich von (1590-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Joachim von (1495-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Joachim von (1545-1551) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Johan Henrik ((..1645)-1706) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Johan Henrik (1706-1770) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Johan von (1500-1555) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Johan von (1541-1605) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Johan von (1590-1612) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Johan von (1615-1679) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Johanne (1724-1791) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Margaretha von (1550-1610) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Nicolaus von (1620-1663) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Odmar Reinert (1960-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
Weyhe, Peder (1715-1775) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Peter von (1460-1519) Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Peter von (1498-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Peter von (1543-1613) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Weyhe, Rachel (1720-1768) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Weyhe, Øssur Reinert (1967-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 2
White, Herbert Addison () Aneseddel Aneseddel
Wials___, Anna () Aneseddel Aneseddel
Wibbeke, Anna Elisabeth (1663-1713) Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Anna (1658-1730) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wiborg, Dorthe (1665-1726) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Elesbeth (1660-1720) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wiborg, Gregers (1645-1691) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Hans (1645-1705) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Jens Pedersen (1670-1702) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Johanne (1658-1704) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Margrethe Pedersdatter (1670-1747) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wiborg, Marie (1665-1735) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Michael (1658-1682) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Peder (1598-1679) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Wiborg, Poul (1658-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Rachel (1658-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Rasmus (1658-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Sara Pedersdatter (1675-1753) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiborg, Søren (1651-1705) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Wiingaard Nørholm, Anne Pedersdatter (-(1719..)) Aneseddel Aneseddel
Wilke eller Wilkens ?, nn () Aneseddel Aneseddel
Wille (Wieth?), Niels Hansen (1708-1748) Aneseddel Aneseddel
Willumsen, Gerda (-1956) Aneseddel Aneseddel
Winther, Ane Maria (1743-1743) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Birgitte Christine (1750-1809) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Bodild Marie (1756-(..1801)) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Christiane Pedersdatter (1745-1829) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Winther, Christopher (1718?-1718) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Helga (1860-1922) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Jørgen (Mortensen?) (1688?-1725) Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Winther, Jørgen Sigbrand (1744-) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Katrine (1752-1755) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Niels Christoffer (1822-1892) Aneseddel Aneseddel
Winther, Niels Chrostoffer (1843-1934) Aneseddel Aneseddel
Winther, nn ((...)-(..1796)) Aneseddel Aneseddel Aneseddel
Winther, Peder Christian (1717-(1771..1787)) Aneseddel Aneseddel Aneseddel Aneseddel Tavla 1
With, Susanne Elisabeth (1948-) Aneseddel Aneseddel
Wolf, Anna Margrethe () Aneseddel Aneseddel Tavla 1
Würnfeld (Wirenfeldt), Eufemia Idea (1757-1835) Aneseddel Aneseddel

- A B - B C - D d - G H - H I - J K - L M - M N - n N - O P - P R - R S - S T - W Z - A
Efternavnsregister    Stedregister

Erik Reinert Nielsen

TIL BAGE TIL FORSIDEN

Fremstillet 12 nov 2016 af Erik R. Nielsen ved hjælp af Disgen version 8.2d.